អ្នកបញ្ជាទិញទំនិញ 350$- 400$

OSTRO Bistro & Lounge

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : 1 Year
Hiring : 1
Salary : Nagotiable
Gender : Male / Female
Age : 20 - 48
Term : Full Time
Function : Merchandising / Purchasing
Industry : Food & Beverages
Qualification : High School Certificate
Language : English - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

•ទទួលខុសត្រូវគ្រប់សកម្មភាពបញ្ចាទិញក្នុងក្រុមហ៊ុន។

•ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់និងសម្រង់ការទិញទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ត្រូវប្រាកដថាការប្រៀបធៀបសម្រង់ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អជាមួយហេតុផលនិងការពន្យល់ដោយមានឯកសារគាំទ្រជាកិច្ចសន្យា។

•អ្នកទិញចាំបាច់ត្រូវប្រាកដថាដំណើរការនិងគោលនយោបាយនៃការទិញនិងការដកស្រង់គឺមានហើយឯកសារដែលតម្រូវទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់។

•របាយការណ៍ប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នភាពនៃទំនិញ និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់

•ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងបញ្ជីទំនាក់ទំនង។

•ការធ្វើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញសេវាកម្មនិងអ្វីៗផ្សេងទៀត។

Job Requirements

•មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ

•យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី12

• ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងភាសាអង្គេស

•គោរពពេលវេលាធ្វើការអោយបានទៀងទាត់

•ត្រូវប្រាកដថាការស្នើសុំទិញទាំងអស់ត្រូវបានចាត់វិធានការក្នុងសកម្មភាពរហ័សនិងផ្តល់លទ្ធផលទាន់ពេលវេលា។

HOW TO APPLY

•ប្រសិនបើមានចំណាប់អាចទាក់មកបានតាមរយះអ៊ីមែល: [email protected] ឬក៏តាមរយះអស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ28AE0​ ផ្លូវ136 សង្កាត់ផ្សាកណ្ដាល 1 ខណ្ឌដូនពេញ ឬាជធានីភ្នំពេញ.

តាមរយះទូរស័ព្ទលេខ 087 ​886 ​968/​ 087 483 981 / 086 797​ 781

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to OSTRO Bistro & Lounge

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
087 886 968 069 755 695/086797781
Office Phone :
023 676 7833
Address :
#28AEO, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

About OSTRO Bistro & Lounge

Products and Services

Entertainment Service Food & Beverage Restaurant & Catering

Vision and Mission

Entertainment Service Food & Beverage Restaurant & Catering

Description

OSTRO bistro & lounge is located in the middle the of crowded area on street 136. It’s about 50 meter far from riverside with full of attractive places such as restaurants, bar, bistro, lounge and many more which classified as THE BEST STREET FOR TOURIST IN PHNOM PENH. It contains a large selection of creative cocktails made by many experienced bartenders. OSTRO is a best location for a night out. Muted colors, sleek leather banquettes and a long bar serving handcrafted cocktails and fine wines make it the place to be on the street. It’s opening for 24hours We also has sub business such as: CORNER 136, ROUTE 136, TIGER 136, OSTRO HOTEL & BISTRO, MAERMAID 118, 474 SEAFOOD & GRILL in Phnom Penh City.

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top