អ្នកប្រមូលសាច់ប្រាក់ ($200-$350)

Techzoneplus

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience :
Hiring :
Salary : 200 - 350
Gender : Male / Female
Age : 0 - 0
Term : Full Time
Function : Accounting
Industry : General Business Services
Qualification : High School Certificate
Language : English - Fair
Location : Phnom Penh

Job Description

គោលបំណង
• ដើម្បីប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនអោយគ្រប់ចំនួននិងរៀបចំឯកសារអោយអតិថិជនបានទាន់ពេលវេលា ។


Job description

• រៀបចំ Counter និងកត់Counter Machine

• រៀបចំវិក័យប័ត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជួល

• ទំលាក់វិក័យប័ត្រអោយអតិថិជន

• ប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន


• ទាក់ទងអតិថិជនជំពាក់ដែលត្រួវទទួលពីម៉ាស៊ីនជួលនិងទិញ

• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងប្រចាំខែផ្ញើរអោយអ្នកគ្រប់គ្រង

• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង់

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)


• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)


• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ)

• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

Job Requirements

• បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ឡើង

• គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន បើមានកាន់តែប្រសើរ


• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ


• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន

• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to Techzoneplus

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
015 33 49 49/017 61 51 25
Office Phone :
Address :
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

About Techzoneplus


Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top