ផ្នែកលក់ ($200-$350)

Techzoneplus

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : Less Than One Year
Hiring : 2
Salary : 200 - 350
Gender : Male / Female
Age : 0 - 0
Term : Full Time
Function : Sales
Industry : General Business Services
Qualification : Degree
Language : English - Fair
Location : Phnom Penh

Job Description

Job description

• លក់ម៉ាស៊ីន Photo Copy

• រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់

• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន


• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)

• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)


• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ)

• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

Job Requirements

• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សារ


• មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគ្រឿងអគ្គីសនីកាន់តែល្អ

• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ

• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ


• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to Techzoneplus

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
015 33 49 49/017 61 51 25
Office Phone :
Address :
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

About Techzoneplus


Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top