បច្ចេកទេស (ម៉ាស៊ីនថតចម្លង) ($200-$350)

Techzoneplus

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 3
Salary : 200 - 350
Gender : Male
Age : 0 - 0
Term : Full Time
Function : Technician
Industry : General Business Services
Qualification : High School Certificate
Language : English - Fair
Location : Phnom Penh

Job Description

គោលបំណង
• ដើម្បីជួយសម្រួលការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដំឡើងអោយភ្ញៀវអោយបានទាន់ពេលវេលា ។

Job Description


• រៀបចំ ជួសជុលនិងដំឡើងម៉ាស៊ីន ថតចម្លង

• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)


• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)

• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង)


• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

Job Requirements

• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក IT & Technician

• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ

• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន


• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to Techzoneplus

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
015 33 49 49/017 61 51 25
Office Phone :
Address :
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

About Techzoneplus


Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top