ជាងម៉ាសុីត្រជាក់(250$ - 350$)

OSTRO Bistro & Lounge

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : 2 Year
Hiring : 5
Salary : 250 - 350
Gender : Male / Female
Age : 18 - 48
Term : Full Time
Function : Information Technology
Industry : Catering
Qualification : Degree
Language : English - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

• ជាងទឹក ជាងភ្លើង

KEY RESPONSIBILITIES

• ជាងទឹក ជាងភ្លើងនៅក្នុងអគារ និង ហាង

• តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង

• ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង ជាប្រចាំ

• តំហែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក និង ជួសជុល

• តំហែទំានិង ជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងអាគារនិង ហាងបើអាចធ្វើបាន

• តំហែទំានិង ជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺលំអរតាមហាង

• តំហែទំានិង ជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាងបើចេះ និង ធ្វើបាន

• ចេះទិញនិងស្គាល់គ្រឿងអទ្បិចត្រនិចប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាង

• គោរពពេលវេលា និង ទំនួសខុសត្រូវចំពោះការងារតំហែទំានិង ជួសជុល

 

Job Requirements

មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ

យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី៩

មានសញ្ញាប័ត្របច្ចេកទេសកាន់តែល្អ

 

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit CV and Cover Latter through email: [email protected] or bring hard copy to address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

ATT: HR & Admin Department

Contact: Ms. Song Sivheng

or Apply by E-mail: [email protected] 

Phone: 087 483981 / 086797781

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to OSTRO Bistro & Lounge

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
087 483981 / 086797781
Office Phone :
087 483981 / 086797781
Address :
#28AEO, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

About OSTRO Bistro & Lounge

Products and Services

Entertainment Service Food & Beverage Restaurant & Catering

Vision and Mission

Entertainment Service Food & Beverage Restaurant & Catering

Description

OSTRO bistro & lounge is located in the middle the of crowded area on street 136. It’s about 50 meter far from riverside with full of attractive places such as restaurants, bar, bistro, lounge and many more which classified as THE BEST STREET FOR TOURIST IN PHNOM PENH. It contains a large selection of creative cocktails made by many experienced bartenders. OSTRO is a best location for a night out. Muted colors, sleek leather banquettes and a long bar serving handcrafted cocktails and fine wines make it the place to be on the street. It’s opening for 24hours We also has sub business such as: CORNER 136, ROUTE 136, TIGER 136, OSTRO HOTEL & BISTRO, MAERMAID 118, 474 SEAFOOD & GRILL in Phnom Penh City.

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top