អ្នកអនាម័យ ( Cleaner )

Woodologys

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : Less Than One Year
Hiring :
Salary : 130 - 170
Gender : Female
Age : 18 - 40
Term : Full Time
Function : Security guard / Driver / Maid
Industry : Architecture / Building / Construction
Qualification : High School Certificate
Language : Khmer - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន
- បន្ទប់ទឹកត្រូវប្រាកដថាស្អាត និងមានផាសុខភាពជានិច្ច
- ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
- ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន

Job Requirements

- ភេទស្រី អាយុចាប់ពី18 ដល់ 40ឆ្នាំ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
- មានភាពអត់ធ្មត់

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to Woodologys

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
081299898
Office Phone :
Address :
#62B, St.598, Sangkat Toul Kok, Khan Toul Kok, Phnom Penh.

About Woodologys


Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top