កម្មករលើកកញ្ចក់

Pang Luon (Pranet) IM-Exp Construction CO.,LTD.

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 10
Salary : Nagotiable
Gender : Male
Age : 18 - 40
Term : Full Time
Function : Technician
Industry : Architecture / Building / Construction
Qualification : (N/A)
Language : - Excellent
Location : Phnom Penh

Job Description

Job Requirements

-  ត្រូវមានអត្តសញ្ញាប័ណ្ឌសេរីថ្មី មានអយុចាប់ពី ១៨-៤០ឆ្នាំឡើង។

-  មានឆន្ទះ​ មុះមុតក្នុងពេលធ្វើការ

-  គោរពច្បាប់ក្រុមហ៊ុន សហការសាមគ្គីធ្វើការ ។

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to Pang Luon (Pranet) IM-Exp Construction CO.,LTD.

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
071 33 55 989 / 066 96 12 16
Office Phone :
Address :
No 80 ABCDE, Street 99, Phsar Douem Thkov, Chamka Morn, Phnom Penh, Cambodia. Contact Miss. Rachana Chien : 071 33 55 989 ,Email: [email protected] and Mr. Chetra : 071 322 44 22 Email:[email protected]

About Pang Luon (Pranet) IM-Exp Construction CO.,LTD.


Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top